Algemene voorwaarden DiscoDieren

Artikel 1 – Definities

 • DiscoDieren is een handelsnaam van Blijevent B.V. die zich ten doel stelt het leveren van kinderentertainment aan particulieren, bedrijven en stichtingen.
 • Onder DiscoDieren wordt tevens begrepen alle bij haar in dienst zijnde werknemers.
 • In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Blijwin, zoals genoemd in artikel 1.5.
 • In de Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen DiscoDieren en Klant, een en ander in meest ruime zin.
 • In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door DiscoDieren en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde diensten, inhoudende het faciliteren van een dj in combinatie met apparatuur voor kinderdisco’s en het verzorgen van aanvullend kinderentertainment door het aanleveren van springkussens, schminkers en kindershows. Hieronder moeten ook alle andere door DiscoDieren ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.
 • In de Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de website www.discodieren.nl.

Artikel 2 – Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 • De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en DiscoDieren gesloten Overeenkomsten waarbij Blijwin Diensten aanbiedt of levert.
 • Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met DiscoDieren overeengekomen.
 • Toepasselijkheid van voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op gewijzigde opdrachten van Klant en op gewijzigde offertes van DiscoDieren.

Artikel 3 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 • Voor de Diensten geldt dat de Overeenkomst tussen DiscoDieren en Klant tot stand komt op het moment dat er geboekt is via de website en de bevestiging is verstuurd. Deze bevestiging kan per e-mail of per digitale handtekening geschieden. Tevens ontvangt de Klant een offerte die ondertekend moet worden.

Artikel 4 – Uitvoering van de Overeenkomst

 • De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en zal van rechtswege eindigen bij voltooiing van de Diensten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 • DiscoDieren zal zich naar beste kunnen inspannen de Diensten met zorg uit te voeren overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
 • DiscoDieren heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan DiscoDieren aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan DiscoDieren worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan DiscoDieren zijn verstrekt, heeft DiscoDieren het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.
  Indien DiscoDieren en/of door haar ingeschakelde derden Diensten uitvoeren op de locatie van Klant, draagt de Klant zorg voor een werkbare situatie en voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 • Indien DiscoDieren bij de uitvoering van haar Diensten gebruikmaakt van materiaal dat zij nodig acht, is Klant gehouden daarmee zorgvuldig om te gaan.
 • Indien Klant en/of een derde materiaal van DiscoDieren vernielt of op een andere wijze schade toebrengt, is zij gehouden de daaruit ontstane schade aan DiscoDieren te vergoeden.
 • Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant DiscoDieren hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. DiscoDieren dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5 – Wijziging van de Overeenkomst

 • Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen DiscoDieren en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 • Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende factuur gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 • Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van DiscoDieren op en is voor de Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 • Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen DiscoDieren en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard.

Artikel 6 – Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 • DiscoDieren is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel dat DiscoDieren goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten.
 • Voorts is DiscoDieren bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 • Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van DiscoDieren op Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien DiscoDieren de nakoming van zijn verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit wet en Overeenkomst.
 • Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is DiscoDieren gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 • In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het DiscoDieren vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van DiscoDieren op de Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7 – Kosten, honorering en betaling

 • Alle genoemde bedragen in de factuur zijn voor particulieren inclusief BTW en voor zakelijke klanten exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 • DiscoDieren heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 • Betaling van een factuur dient door particulieren voor 50% te geschieden binnen 14 dagen voor de uitvoering van de Dienst. De betaling van het volledige bedrag dient uiterlijk de dag voor de uitvoering van de Dienst te geschieden. Zakelijke klanten dienen de factuur binnen de gestelde termijn van 14 dagen te betalen.
 • De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan DiscoDieren mede te delen.
 • Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 • Indien Blijwin besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 7.5 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 8 – Annulering

 • Indien betaling niet geschiedt volgens de termijnen zoals genoemd in artikel 7.4 dan kan DiscoDieren de Overeenkomst annuleren, onverminderd de betalingsverplichting van de Klant.
 • Zakelijke klanten hebben een bedenktermijn van 24 uur.
 • Annulering van de Overeenkomst dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door DiscoDieren.
 • Bij gehele dan wel gedeeltelijke annulering worden alle op dat moment gemaakte kosten die uit de Overeenkomst voortvloeien aan Klant in rekening gebracht.
 • Indien annulering geschiedt meer dan acht (8) weken voor de datum waarop de Dienst uitgevoerd wordt, dient 50% van het overeengekomen bedrag te worden betaald.
 • Indien annulering geschiedt zes (6) à zeven (7) weken voor de datum waarop de Dienst uitgevoerd wordt, dient 70% van het overeengekomen bedrag te worden betaald.
 • Indien annulering geschiedt vier (4) à vijf (5) weken voor de datum waarop de Dienst uitgevoerd wordt, dient 85% van het overeengekomen bedrag te worden betaald.
 • Indien annulering geschiedt twee (2) à drie (3) weken voor de datum waarop de Dienst uitgevoerd wordt, dient 95% van het overeengekomen bedrag te worden betaald.
 • Indien annulering geschiedt minder dan twee (2) weken voor de datum waarop de Dienst uitgevoerd wordt, dient het volledige overeengekomen bedrag te worden betaald.
 • Indien Klant een consument is, kan hij de Overeenkomst binnen 14 dagen na de totstandkoming annuleren, ongeacht de redenen. DiscoDieren zal alle door Klant betaalde kosten terugbetalen. Indien Klant akkoord gaat dat DiscoDieren begint met het uitvoeren van de Dienst binnen deze termijn, dan doet hij daarmee uitdrukkelijk afstand van zijn bedenktermijn.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 • De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. DiscoDieren is niet aansprakelijk indien Klant onjuiste of niet-representatieve gegevens heeft verstrekt.
 • Indien DiscoDieren aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van DiscoDieren’s verplichtingen met betrekking tot haar Diensten. De aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel wordt beperkt tot het met Klant overeengekomen bedrag.
 • Alle aanspraken van de Klant wegens tekortschieten aan de zijde van DiscoDieren vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij DiscoDieren binnen een redelijke termijn, nadat de Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
 • DiscoDieren is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • DiscoDieren is niet aansprakelijk voor letselschade door gebruik van de Diensten, zowel direct als indirect. Deelname geschiedt op eigen risico.
 • DiscoDieren is niet aansprakelijk bij verlies, diefstal of beschadiging van zaken van Klant en/of een derde.
 • DiscoDieren is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 10.
 • De Klant vrijwaart DiscoDieren voor aanspraken van derden die verband houden met de Diensten.
 • De beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van DiscoDieren.
 • Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 10 – Overmacht

 • Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van DiscoDieren, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 • Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van DiscoDieren zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van DiscoDieren of haar leveranciers alsmede enige andere wanprestatie van leveranciers en/of ingeschakelde derden, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 • In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 • Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, is DiscoDieren gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal DiscoDieren overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die DiscoDieren heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 11 – Rechten en intellectuele eigendom

 • Klant dient zelf zorg te dragen voor de toestemming van derden of benodigde vergunningen voor de uitvoering van de Overeenkomst. Hieronder vallen ook de muziekrechten van auteursorganisaties als BUMA-STEMRA of SENA, indien deze niet reeds zijn afgekocht door de (horeca)gelegenheid waar de Dienst wordt geleverd. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat dit correct is geregeld en DiscoDieren kan hier nooit voor aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 12 – Identiteit van DiscoDieren

 • DiscoDieren is onderdeel van Blijevent BV dat is bij de KvK geregistreerd onder nummer 82010633 en draagt btw-identificatienummer NL050153705B01. Blijevent B.V. is gevestigd aan de Ringkade 23 (2315EH) te Leiden.
 • Blijevent B.V. is per e-mail te bereiken via team@blijevent.nl, middels de website www.blijevent.nl en telefonisch op [0712340456.]

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op de rechtsverhouding tussen DiscoDieren / Blijevent B.V. en haar Klanten is Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen die tussen DiscoDieren / Blijevent B.V. en haar Klanten mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Den Haag.

Artikel 14 – Slotbepalingen

 • Deze algemene voorwaarden staan op de website www.discodieren.nl en ze zijn te allen tijde opvraagbaar per e-mail, team@discodieren.nl.

Misschien vind je dit ook interessant

× Hoe kan ik je helpen?